Lao Động Là Vinh Quang

Feb 08 2013

Đi trên đường thấy nhiều người dân lao động buôn bán cực khổ giữa trưa nắng kiếm sống, mình thấy mủi lòng tội nghiệp họ.

Nhưng mình lại quên mất có một đối tượng khác đáng tội nghiệp hơn: cậu ấm cô chiêu chưa đi làm, chưa hiểu được giá trị của đồng tiền mà đã tiêu xài quá trán. Những bạn vậy sống đầy đủ về vật chất, nhưng chắc gì đã thoải mái trong tinh thần?

Lao động là vinh quang.

One response so far

  1. Lao động là vinh quang => Đó là chủ trương “Ngu dân để trị” của bọn thống trị.
    Không có lao động nào là vinh quang cả, buôn bán sức lao động của người khác để tạo vinh quang cho mình mới là vinh quang.

Leave a Reply