Just realize

Nov 19 2009

…that I’m not crazy enough.

Me on Helsinki Trip

One response so far

  1. Trời lạnh vậy đủ quần áo ấm k? thiếu thì mua thêm vô đi nha, chứ k lâu ngày bị bệnh phổi đó

Leave a Reply