Forget

Jun 17 2009

Maybe I should forget about it,

..and move on.

A man lost himself for a girl yet has not pay the debt back to his country is a loser. I am a loser.

And I should not be.

Tags: ,

One response so far

  1. trong tình yêu, không có kẻ thắng người thua mày ah? Phấn chấn lên nào, dù sao đời mày cũng may là đc gặp tao? Hahaha? tao nhớ có 1 câu trong bài hát yesterday đó? Rằng nếu bạn xem tình yêu như 1 trò chơi thì bạn sẽ phải tìm 1 nơi để khóc 1 mình đó? Cười lên nào? Cười lên nào? Cười như con Mập điên của mày nè?

Leave a Reply