Cả nhà thương nhau [sign language]

Jul 23 2009

Singing “Cả nhà thương nhau” (children song “family love”) using sign language.

Credit to bé Trân – made during the Botanic Garden trip with VNCNUS freshmen.

No responses yet

Leave a Reply