Anh hùng hay kẻ ác

Feb 04 2014

Ở Việt Nam học lịch sử hay có màn đây là kẻ ác, đây là anh hùng giúp thống nhất đất nước. Nghĩ lại kẻ ác chắc gì đã ác, anh hùng chắc gì đã là anh hùng.

Hôm nay đi chợ xuân, thấy diễn tập Quang Trung (Nguyễn Huệ) nói Quang Trung đánh đuổi Nguyễn Ánh để thống nhất đất nước, cứ như là Nguyễn Ánh là kẻ ác, Nguyễn Huệ là anh hùng.

Học lịch sử mà được như Game of Thrones, không có bên nào anh hùng bên nào ác quỷ có phải hay hơn không.

No responses yet

Leave a Reply