Archive for February, 2013

Lao Động Là Vinh Quang

Feb 08 2013 Published by under Life

Đi trên đường thấy nhiều người dân lao động buôn bán cực khổ giữa trưa nắng kiếm sống, mình thấy mủi lòng tội nghiệp họ.

Nhưng mình lại quên mất có một đối tượng khác đáng tội nghiệp hơn: cậu ấm cô chiêu chưa đi làm, chưa hiểu được giá trị của đồng tiền mà đã tiêu xài quá trán. Những bạn vậy sống đầy đủ về vật chất, nhưng chắc gì đã thoải mái trong tinh thần?

Lao động là vinh quang.

One response so far

Observe What People Say

Feb 05 2013 Published by under Life

Observe what people say.  You’ll be amazed by what they really meant by their tone, their emotion, their body. And what they meant often are completely different from what their actually words convey.

Funny thing is, in most cases people do this with complete unawareness.

3 responses so far